Jesteś: strona głowna INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

MANEX - wyroby hutnicze,wyroby budowlane

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy o gromadzeniu Państwa danych osobowych w ramach działalności Manex sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: 

Administratorem Państwa danych jest Manex sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 87, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000065413, NIP 7962473811.

DANE KONTAKTOWE:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z nami drogą korespondencyjną, telefonicznie lub mailowo: Manex sp. z o.o.  ul. Lubelska 87  26-600 Radom tel.: (48) 3651459  adres e-mail: manex@manex.pl

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 1. imiona i nazwiska,
 2. adresy zamieszkania,
 3. numery rachunków bankowych,
 4. telefon,
 5. e-mail,
 6. numery NIP,
 7. numery REGON,
 8. numery rejestracyjne pojazdów,
 9. firmę,
 10. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 11. numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

W związku z monitoringiem zainstalowanym na terenie spółki przetwarzamy również dane w zakresie wizerunku.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 1. przygotowywania ofert handlowych i negocjacji warunków umów, zawarcia transakcji i wykonania zawartej przez Państwa umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z uregulowań prawnych dot. rachunkowości, prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. egzekucji ewentualnych roszczeń przysługujących nam w stosunku do Państwa oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez system monitoringu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami transakcji oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:

 1. w którym mogą ujawnić się i być dochodzone roszczenia związane z tą transakcją,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

Dane w zakresie wizerunku pozyskane w ramach monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni roboczych, za wyjątkiem sytuacji, w których nagrania z monitoringu zostaną zarchiwizowane na okres:

 1. w którym mogą ujawnić się i być dochodzone roszczenia związane z treścią nagrania,
 2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

UPRAWNIENIA:

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
  (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom, w celu wykonywania obowiązków oraz podmiotom, z którymi współpracujemy tj. przewoźnikom, spedytorom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, bankom, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi audytowe, podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie oraz organom publicznym.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państw lub organizacji spoza EOG.

Podane przez Państwa dane nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Punkt sprzedaży: 26-600 Radom, ul. Lubelska 87
(czynne pon.-pt. w godz. 7 - 17, sob. 8 - 13)
tel./fax (048) 365 36 82 market budowlany
tel/fax (048) 365 14 59, (048) 365 51 61 wyroby hutnicze
manex@manex.pl

copyright © 2013 www.manex.pl | informacje o przetwarzaniu danych

&